Visie en Missie

Op weg naar 2023

 

Teksten en woorden

Jesaja 43: 18 -19 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.

Lukas 4: 18 – 19 De Geest des Heren is op mij. Ik ben gezalfd om aan armen het Evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren.”

  • Huisgezin
  • Jezus volgen
  • Aanvaarding
  • Praktisch

 

Wie zijn we?

De Evangelische Gemeente Kollumerzwaag is een huisgezin van God. In dit gezin kan iedereen een thuis vinden en mag je zijn wie je bent. In navolging van Jezus vinden we het belangrijk om met elkaar een gemeenschap te vormen, waarin jij als mens veiligheid en geborgenheid mag ervaren.

Leven in Gods huisgezin betekent dat we elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft. Dat we elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft. Elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt. Naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen zoals Jezus dat deed. Elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigt.

Wat kenmerkt ons?

 • We zijn niet volmaakt, maar volgen Jezus
 • We staan dichtbij mensen en hebben oog voor de nood in de wereld/omgeving
 • We kijken niet naar je verleden, maar hebben hoop voor jouw toekomst
 • We aanvaarden je zoals je bent. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel
 • We veroordelen niet, maar delen Gods liefde uit
 • We kijken naar elkaar om en zorgen voor elkaar (geestelijk en sociaal)
 • In dit huisgezin wordt geleefd, mag je fouten maken en is er ruimte om te groeien naar volwassenheid
 • We kennen geen knellende structuren
 • We willen niks opdringen, maar draaien er niet omheen om de Bijbelse waarheid aan je bekend te maken
 • We zijn ervan overtuigd dat een relatie met Jezus het beste voor je leven is
 • We geloven dat de Bijbel waar is en nog steeds relevant is voor elk mensenleven
 • Wij maken ons geloof praktisch door vrijgevig te zijn

 

Wat geloven we?

 1. God, Zijn wezen

Wij geloven in God die de enige, eeuwige en levende God is, bestaande in drie personen in volmaakte eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn naam is Hij die was, die is en die komen zal, de Schepper van hemel en aarde en alles wat daarop is.

 1. Jezus Christus, Zijn persoon

Wij geloven dat Jezus de eniggeboren Zoon van God is, die mens geworden is en geboren uit de maagd Maria. Hij leidde een zondeloos leven, heeft door Zijn dood onze zonden op zich genomen en daarmee ons verzoend met de Vader en is op de derde dag lichamelijk opgestaan. Hij heeft satan onttroond en verslagen, is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God en doet voortdurend voorspraak voor ons bij God, onze Vader.

 1. De Heilige Geest, Zijn werk

Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. De Heilige Geest is in iedere gelovige en is door Jezus gegeven als hulp en ondersteuner bij het leven als christen. Wij geloven in de doop in (vervulling met) de Heilige Geest en de beschikbaarheid van de gaven van de Geest voor alle gelovigen. De Heilige Geest is aan ons gegeven als ‘onderpand’ van de  erfenis die ons door God beloofd is.

 1. De Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel het door God geïnspireerde woord van God is, dat het hoogste gezag heeft voor ons leven en waar niets aan kan worden toegevoegd of afgedaan. Daarom geloven wij in de onfeilbaarheid van de Bijbel. Door het lezen van de Bijbel leren we God kennen en horen we Hem spreken.

 1. Het reddingsplan van God

Wij geloven dat redding, rechtvaardiging en heiliging alleen mogelijk is door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus, waardoor de gelovige behouden is en rechtvaardig en heilig staat voor God. De gelovige heeft het eeuwige leven en is dus onsterfelijk. Het oordeel betekent de eeuwige scheiding van God voor diegenen die uiteindelijk onbekeerd blijven.

 1. De doop

Wij geloven dat de doop door onderdompeling in water in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een Bijbelse opdracht  is. Het is een getuigenis van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. We dopen op grond van persoonlijk geloof en na het afleggen van een persoonlijke getuigenis.

 1. Het avondmaal

Wij geloven dat het avondmaal door Jezus is ingesteld en aan ons is opgedragen ter gedachtenis aan Zijn lijden en sterven totdat Hij komt.  

 1. De gemeente, onze opdracht

Wij geloven dat de gemeente het Lichaam van Christus is, bestaande uit alle wedergeboren gelovigen, waarvan de plaatselijke gemeente een onderdeel is.  Door de gemeente wordt de wijsheid van God in al haar veelkleurigheid bekend gemaakt aan alle vorsten en heersers in de hemelse gewesten. Het is onze Bijbelse opdracht als gemeente om zorg voor elkaar te dragen. Het wordt gevraagd van alle leden van het lichaam van Christus. Ook geloven wij dat evangelisatie de opdracht van Jezus aan iedere gelovige is om te getuigen van Jezus Christus, mensen discipelen te maken en te dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. Heilig leven en geestelijke strijd

Heilig leven moet worden nagestreefd met hulp van de Heilige Geest, door wiens inwonende kracht de gelovige in staat wordt gesteld in afhankelijkheid een heilig leven te leiden, zonden te belijden en anderen te vergeven, waardoor de vrucht van de Geest zichtbaar wordt. Ook geloven wij dat geestelijke strijd dient te worden gevoerd vanuit de overwinning van Jezus aan het kruis, niet tegen mensen van vlees en bloed maar tegen de duivel en zijn demonen totdat Jezus terugkeert.

 1. Israël, onze verbondenheid

Wij geloven dat Israël het door God uitverkoren volk is, Zijn oogappel, waaraan een aantal beloften door God gegeven zijn en die (deels) nog moet worden vervuld. We zijn onlosmakelijk met het Joodse volk verbonden – geënt op dezelfde boom - en we geven onze verbondenheid met het Joodse volk gestalte door hen te ondersteunen in voorbede voor de vrede van Jeruzalem. Waarbij we ook bidden dat ze Jezus leren kennen als verlosser en Heer.

 1. Gods Koninkrijk

Wij geloven dat Jezus door Zijn lijden en sterven aan het kruis de heerschappij van satan op deze aarde gebroken heeft. Dat het Koninkrijk van God is gekomen in Jezus Christus en we er nu al van mogen proeven, maar dat het nog niet is vervuld. Het Koninkrijk is er ‘reeds’ en ‘nog niet’. Als Jezus terugkeert naar deze aarde als Koning van Israël, komt het Koninkrijk in zijn volheid op aarde.

 

Missie

Wij zijn gemeente van Jezus Christus. We zien onze missie in de lijn met de missie van Jezus’ eigen woorden: “De Geest des Heren is op mij. Ik ben gezalfd om aan armen het Evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren.”

Dit vertalen we naar onze context en tijd. De EG Kollumerzwaag is er voor alle mensen ongeacht hun achtergrond, maatschappelijke status of opleidingsniveau. Relatie met God en met elkaar opbouwen zien we als een belangrijke opdracht. Naast het bieden van een veilige plek willen we echt goed nieuws zijn voor iedereen als huisgezin van God. Dit laat zien hoe we als gemeente willen functioneren en herkend willen worden. In de EGK voelen mensen zich thuis, kijken we naar elkaar om en zijn er voor elkaar.

 

                  Visie

            We willen:

 • GOD AANBIDDEN met alles wat in ons is
 • DELEN met de anderen
 • GROEIEN naar Gods beeld
 • DIENEN met enthousiasme
 • UITREIKEN naar anderen

Dit willen we bereiken door:

 • Structuren te bouwen die zowel veiligheid als duidelijkheid geven
 • Het waarderen van elkaars gaven en talenten (jong en oud)
 • Ruimte te geven om te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten
 • Verantwoordelijkheid te dragen
 • Aanspreekbaar te zijn op ons gedrag
 • Betrokken te zijn naar generaties
 • Kwetsbaar en echt te durven zijn
 • Elkaar uit te dagen om aanwezige creativiteit en potentieel in te gaan zetten voor de opbouw van Gods Koninkrijk
 • Gericht te zijn op Gods aanwezigheid en Zijn spreken
 • Verder te kijken dan onze kerkmuren
 • Een open gemeenschap te zijn en tegelijk een loket voor hulp en hulpvragen vanuit de omgeving
 • Mensen te willen ontmoeten en met hen op te trekken
 • Uitnodigend te zijn